Print this page

Bán đấu giá 353 m2 đất tại khối 3, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

24 April 2017 Author :  

Quyền sử dụng đất của ông Trần Mạnh Hùng và bà Đỗ Thị Nguyệt theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

số AP 914311, số vào sổ H 106438 QSDĐ/HD do UBND huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông cấp ngày 30/06/2009.

Thông tin tài sản cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 52

- Tờ bản đồ số: 8

- Địa chỉ thửa đất: Khối 3, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

- Diện tích: 353,0 m2 (Ba trăm nămmươi ba phẩy không mét vuông)

- Hình thức sử dụng: riêng: 353,0  m2, chung: không

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 100  m2 ; Đất trồng cây hàng năm khác: 253 m;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài; đến 15/10/2013

- Nguồn gốc sử dụng: ( Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất).

* Tài sản gắn liền trên đất:  Toàn bộ tài sản gắn liền với đất.

Giá khởi điểm: 413.760.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười ba triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)

Thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 22/03/2017 đến 16h00 ngày 22/04/2017;

Super User

Latest from  Super User

Login to post comments