Bán đấu giá 2 tài sản tại thôn 11, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

24 April 2017 Author :  

Thông báo bán đấu giá 2 tài sản tại thôn 11, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

1 Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ: thôn 11, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 877808, số vào sổ: 412212  do UBND huyện Cư Jút (nay là UBND Tp. Buôn Ma Thuột) cấp ngày 16/09/2003. Cập nhật thay đổi chủ sử dụng ngày 12/03/2014. Thửa đất số: 75F, Tờ bản đồ số: 25; Diện tích: 481 m2(Bốn trăm tám mươi mốt mét vuông); Mục đích sử dụng: Đất màu.

*/. Tài sản gắn liền với đất: Toàn bộ tài sản gắn liền trên đất

2 Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ: thôn 11, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 642274, số vào sổ: CH-03149 do UBND Tp. Buôn Ma Thuột cấp 06/09/2011. Cập nhật thay đổi chủ sử dụng ngày 21/03/2014. Thửa đất số: 179C; tờ bản đồ số: 24; Diện tích: 705 m2 (Bảy trăm lẽ năm mét vuông), Mục đích sử dụng: 100 m2 Đất ở tại nông thôn; 605 m2 Đất trồng cây lâu năm.

*/. Tài sản gắn liền với đất: Toàn bộ tài sản gắn liền trên đất

4. Tổng giá khởi điểm: 377.376.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

+ Tài sản 01 – Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng);

+ Tài sản 02 – Giá khởi điểm: 257.376.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

676 Views
Super User
Login to post comments

Google map

Top