Bán đấu giá 2 tài sản tại Thôn Tân Hòa Đông, Xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.

24 April 2017 Author :  

Bán đấu giá 2 tài sản tại Thôn Tân Hòa Đông, Xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.

1 Tài sản thứ nhất:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất hộ bà Lê Thị Hạnh Viên và ông Phạm Thái Học theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 600316, số vào sổ: H00147 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 30/01/2008.

Thông tin thửa đất cụ thể như sau:

- Thửa đất số                : 540

- Tờ bản đồ số             : 13

- Địa chỉ thửa đất        : Thôn Tân Hòa Đông, Xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.

- Diện tích                    : 620,0 m2(Sáu trăm hai mươi mét vuông);

- Mục đích sử dụng     : 420,0 m2 :đất ở tại nông thôn

                                       : 200,0 m2:đất trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng      : 420,0 m2 : lâu dài

                                      : 200,0 m2: 2043

-Tài sản gắn liền với đất : Toàn bộ tài sản gắn liền với đất.

Giá khởi điểm: 258.264.800 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu hai trăm sáu mươi bốn ngàn tám trăm đồng).

2. Tài sản thứ hai:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất hộ bà Lê Thị Hạnh Viên và ông Phạm Thái Học theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 555925, số vào sổ: H01031 do UBND huyện Krông Ana cấp ngày 24/01/2006.

Thông tin thửa đất cụ thể như sau:

- Thửa đất số                            : 221b

- Tờ bản đồ số             : 13

- Địa chỉ thửa đất                    : Thôn Tân Hòa Đông, Xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.

- Diện tích                                : 120,0 m2(Một trăm hai mươi mét vuông);

- Mục đích sử dụng                 : 100,0 m2 :đất ở tại nông thôn

                                       : 20,0 m2:đất trồng cây lâu năm

- Thời hạn sử dụng                  : lâu dài

Tài sản gắn liền với đất : Toàn bộ tài sản gắn liền với đất.

Giá khởi điểm: 84.213.700 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu hai trăm mười ba ngàn bảy trăm đồng).

Login to post comments

Google map

Top